نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 1001  اصولیون و اخباریون  Usulids and Akhbarids  ارجاع  نک: اخباریون و اصولیون   مفاهیم   مفاهیم
 1002  اصول گرایی  Principalism  ارجاع  نک:بنیادگرایی   مفاهیم   مفاهیم
 1003  اصناف  Guilds  ارجاع  نک:بازار   نهادها hacked by sir.h4m1d   عمومی اسلام
 1004  اصلاحات ارضی*  Land Reform*  10  تقسیم اراضی بزرگ کشاورزی بین دهقانان   نهادها hacked by sir.h4m1d   عمومی اسلام
 1005  اصلاح سازمان ملل   United Nations Reforms  2  فرایند ایجاد تغییرات در سازمان ملل با هدف انطباق آن با واقعیت های سیاسی امروز جهان   رویدادها   عمومی اسلام
 1006  اسماعیلیه*  Ismā‘īlīyya*  12  یکی از مهم ترین فرقه های شیعی   فرق و مذاهب   عمومی اسلام
 1007  اسماعیل صدقی  Ismā‘īl al-ṣedqī  2  سیاستمدار مصری در قرن19   اشخاص   آفریقا
 1008  اسلامی سازی*  Islamization*  8  فرایند ایجاد تطابق بین احکام و عقاید اسلام و ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی مسلمانان   مفاهیم   مفاهیم
 1009  اسلام هراسی*  Islamophobia*  4  فرایند سیاسی اجتماعی در مغرب زمین نسبت به خطر اسلام و تصور خطر تهدید آن برای تمدن غرب   مفاهیم   مفاهیم
 1010  اسلام گرایی  Islamism  ارجاع  نک: اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 1011  اسلام شناسی  Islamic Studies  ارجاع  نک:مطالعات سیاسی   مفاهیم   مفاهیم
 1012  اسلام سیاسی*  Political Islam*  10  برداشتی از اسلام بر مبنای دخالت دین در سیاست و اداره جامعه بر اساس دیانت   مفاهیم   مفاهیم
 1013  اسلام احیاگر*  Revivalism Islam*  12  فرایند تجدید حیات اسلام در مقابل سلطه غرب در کشورهای اسلامی   مفاهیم   مفاهیم
 1014  اسلام آباد  Islamabad  ارجاع  نک: پاکستان   جغرافیا   شبه قاره
 1015  اسلام  Islam  20  آخرین دین توحیدی   مفاهیم   مفاهیم
 1016  اسراییل*  Israel*  13  کشوری که در دهه 50 در اراضی فلسطین تاسیس شد   جغرافیا   خاورمیانه
 1017  اسدآبادی،سیدجمال الدین*  Asadābādi ,Sayyed Jamāl al_Din*  8  متفکر و مصلح وبیدارگراسلامی درقرن19   اشخاص   ایران
 1018  استکبار  Istikbār  2  سلطه گری کشورهای قدرتمند غربی علیه کشورهای اسلامی   مفاهیم   مفاهیم
 1019  استقلال (حزبی در مراکش)  al-Istiqlāl, Party  4  از مهمترین احزاب مراکش   احزاب   آفریقا
 1020  استعمار*  Colonialism*  20  تحت سلطه سیاسی ، حقوقی و اقتصادی در آوردن مردم و سرزمین توسط دول بیگانه   مفاهیم   مفاهیم