نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 961  محرم  Muḥarram  ارجاع  نک: حسین بن علی (ع) ؛ عاشورا   مفاهیم   مفاهیم
 962  محمد (ص)  Muḥammad(prophet)  10  پیامبر گرامی اسلام (ص)   اشخاص   عمومی اسلام
 963  محمد شاه قاجار*  Muḥammad Shāh of Qājār*  2  سومین پادشاه سلسله قاجار   اشخاص   ایران
 964  محمد فاتح ( دوم)*  Muhamad Fātih)Mehmet Fatih(*  6  از مشهورترین و محبوب ترین سلاطین عثمانی، فاتح قسطنطنیه   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 965  محمدبن علی ( امام باقر ع)  Muḥammad b. ‘Alī (Īmam bāqer)  2  نک: ائمه شیعه   اشخاص   عمومی اسلام
 966  محمدعلی پاشا*  Moḥammad ‘Alī Pāshā*  3  بنیانگذارمصرنوین   اشخاص   آفریقا
 967  محمدعلی شاه قاجار*  Muḥammad ‘Alī Shāh of Qājār*  1  ششمین پادشاه سلسله قاجاریه   اشخاص   ایران
 968  محمدیه (اندونزی)*  Muḥammadīya*  7  سازمانی اسلامی در اندونزی تاسیس در 1912 توسط احمد دهلان با 29 میلیون عضو   احزاب   آسیاى جنوب شرقی
 969  محمود دوم  Mahmud II,Sultan)İkinci Mahmut(  ارجاع  نک: اصلاحات : عثمانی   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 970  مخدوم قلی، فراقی  Makhdūm Gulī Farāqī  1  از رهبران سیاسی، شاعر بلندآواز ترکمن   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 971  مدحت پاشا، احمد شفیق*  Shafiq Midhat Paşa/Ahmet Safik (Medhat Pāshā,Ahmad)*  3  از رجال بلند نام تنظیمات، مشهور به پدر مشروطیت درعثمانی   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 972  مدرس،سیدحسن*  Mudarris, Sayyed Ḥasan*  3  روحانی مبارزعلیه استبداد رضاخان   اشخاص   ایران
 973  مدنی،عباسی(الجزایر)*  Madanī, ʿAbbāsi*  2  رهبر جبهه نجات اسلامی در الجزایر   اشخاص   آفریقا
 974  مدینه*  Medina*  4  از مهمترین شهرهای مقدس اسلامی، واقع در عربستان سعودی.   جغرافیا   خاورمیانه
 975  مذاهب اربعه  Four Law schools of Sunnī  1  توزیع جغرافیایی پیروان مذاهب در جهان اسلام     عمومی اسلام
 976  مذهب مردمی  Popular Religions  ارجاع  نک:مسلمانان   مفاهیم   مفاهیم
 977  مراد چهارم*  Murād IV(Dördüncü Murad)*  3  سلطانی متقدر که در دوران بلند انحطاط، استثنائی بارز بود   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 978  مراکش  Morocco  18  کشور مسلمان در شمال افریقا   جغرافیا   آفریقا
 979  مرجع  Marja  ارجاع  نک:مرجعیت   مفاهیم   مفاهیم
 980  مرجعیت*  Marjaʿīyyat*  6  رجوع مقلدین در فتوا به عالم عادل با تقوا   مفاهیم   مفاهیم