نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 661  سلیمان حلمی طونا خان  Süleyman Hilmi Tunuhan  3  رهبر طریقت صوفی بامیانی بقشبندیه و مشهور به دشمنی با کمالیسم   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 662  سلیمان قانونی، محتشم*  Suleyman the Magnificent )Muhteşem Süleyman / Kanuni Sultan Süleyman)*  3  از مشهورترین و مهمترین سلاطین عثمانی، عهد او نقطه اوج و آغاز افول عثمانی به شمار می آید   اشخاص   ترکیه و عثمانى
 663  سنت گرایی اسلامی  Traditional Islam  3  رویکردی تمدنی/عرفانی به اسلام در تقابل با تجددگرایی   مفاهیم   مفاهیم
 664  سنگال*  Senegal*  8  کشوری در غرب افریقا   جغرافیا   آفریقا
 665  سنوسیه *  Sanusi*  3  جنبش و طریقت سلفی آمیخته با تصوف در شمال آفریقا   فرق و مذاهب   آفریقا
 666  سنی  Sunni  4  پیروان یکی از دو شاخه اصلی اسلام   مفاهیم   عمومی اسلام
 667  سوئز، بحران  Suez, War  ارجاع  نک : کانال سوئز   رویدادها   آفریقا
 668  سوئز، کانال*  Suez Canal*  3  آبراهه ای در مصرمیان مدیترانه و دریای سرخ   جغرافیا   آفریقا
 669  سودان  Sudan  15  بزرگترین کشور افریقا در ناحیه رود نیل   جغرافیا   آفریقا
 670  سورینام  Surinam  3  کوچکترین کشور امریکای جنوبی   جغرافیا   اروپا و آمریکا
 671  سوریه  Syria  20  سرزمین باستانی و از کشورهای مسلمان در منطقه خاورمیانه   جغرافیا   خاورمیانه
 672  سوسیال دمکرات قفقاز، حزب  Social-Demokrat Caucasus Party  5  حزبی سوسیالیست بعد از جنگ جهانی اول   احزاب   ماوراءالنهر و قفقاز
 673  سوکارنو، احمد  Sukarno, Aḥmad  4  اولین رییس جمهور اندونزی از67-1949   اشخاص   آسیاى جنوب شرقی
 674  سومالی  Somalia  6  کشوری مسلمان در شرق افریقا و در زمره اتحادیه کشورهای عربی   جغرافیا   آفریقا
 675  سوهارتو، محمد  Suharto, Muḥammad  2  افسر نظامی و رهبر سیاسی اندونزی   اشخاص   آسیاى جنوب شرقی
 676  سید قطب*  Qutb, Sayyed*  3  متفکر برجستۀ اسلامی، ازاعضای اخوان المسلمین   اشخاص   آفریقا
 677  سیرالئون*  Sierra Leon*  4  کشوری در غرب افریقا   جغرافیا   آفریقا
 678  سیزده آبان،واقعه*  Sīzdah-e Ābān 1357 Event*  1  یکی ازایام پرحادثه درتاریخ انقلاب اسلامی ایران روزتبعیدحضرت امام1342 روزکشتار دانش آموزان(1357) روزملی مبارزه بااستکبارجهانی   رویدادها   ایران
 679  سینا، صحرا*  Sina ,desert*  3  شبه جزیره ایی متعلق به مصر که یکی از کانونهای در گیری اعراب و اسراییل بود   جغرافیا   آفریقا
 680  سینان (سنان) پاشا سینان، معمار  Sinan, Mimar Architect Sinan )THE GREAT ARCHITECT SINAN(  4  معمار بلند نام عثمانی که بسیاری از شاه کارهای معماری عثمانی اثر اوست   اشخاص   ترکیه و عثمانى