نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 421  جمهوری خواه خلق، حزب*  Republican People's Party (Djumhuriyyat Khalk Firkasi؛ Cumhuriyet Halk Partisi(*  6  حزبی که آتاتورک بنیان گذارد و برای سالیانی تنها مجرای قدرت بود   احزاب   ترکیه و عثمانى
 422  جمهوریت  Republicanism/Jumhūryya  ارجاع  نک: حکومت اسلامی   مفاهیم   مفاهیم
 423  جمهوریت  Comhuriyat newspaper (Cumhuriyet Gazetesi)  ارجاع  نک:روزنامه و روزنامه نگاری در جهان اسلام:عثمانی-ترکیه   رسانه   ترکیه و عثمانى
 424  جمهوریۀ  al-Jumhūrīyya  ارجاع  نک:روزنامه هادرجهان اسلام(مصر)   رسانه   خاورمیانه
 425  جمیل،خانواده*  Jumayyil, Family*  2  از مهمترین خاندان های مسیحی در لبنان   اشخاص   خاورمیانه
 426  جناح، محمدعلی*  Jināḥ, Muḥammad ‘Alī *  4  رییس حزب مسلم لیگ سراسر هند،بنیانگذار وقائد اعظم پاکستان   اشخاص   شبه قاره
 427  جنبش جهاد اسلامی فلسطین*  Islamic Jihād Organization*  4  جنبشی برای آزاد سازی فلسطین   نهادها hacked by sir.h4m1d   خاورمیانه
 428  جنبلاط،خاندان*  Junbalāt, Family*  3  خاندان درزی مذهب در لبنان   اشخاص   خاورمیانه
 429  جندالله*  Jund allāh*  4  سه گروه فعال سیاسی در مصر ، لبنان و ایران نام   احزاب   آفریقا
 430  جنگ بالکان 1911  Balkan Savaşı- Balkan War 1911  ارجاع  نقطه عطف پایان نظام ملت ها و آغاز ناسیونالیسم ترکی. نک : ترکیه   رویدادها   ترکیه و عثمانى
 431  جنگ جهانی اول*  World War I*  14     رویدادها   بین الملل
 432  جنگ جهانی دوم*  World War II*  10     رویدادها   بین الملل
 433  جنگ شش روزه  Six Days War  ارجاع  نک: جنگ اعراب-اسراییل   رویدادها   خاورمیانه
 434  جنگ عراق و ایران*  Iraq - Iran War*  20  جنگ تحمیلی هشت ساله(67-1359)بین عراق وایران   رویدادها   ایران
 435  جنگ های ایران-روس*  Russia - Iran Wars*  4  دو سلسله جنگ در آغاز قرن 20   رویدادها   ایران
 436  جنگ،روزنامه  Jang Group (Newspapers)  1  بزرگترین روزنامه پاکستان به زبان اردو تاسیس توسط میر خلیل الرحمن   رسانه   شبه قاره
 437  جنگل، جنبش*  Jangal Movement*  4  جنبشی به رهبری میرزا کوچک خان در ایران   رویدادها   ایران
 438  جنگلی، کوچک خان  Kūchak khān-e Jangalī, Mīrza  ارجاع  نک:جنبش جنگل   اشخاص   ایران
 439  جنگهای استقلال  İstiklal savaşları (Turkish War of Independence)  ارجاع  نک: قوای ملیه   رویدادها   ترکیه و عثمانى
 440  جنگهای هند وپاکستان*  Indo-Pakistani wars*  10  مجموعه منازعات و جنگ هایی در1947،1965،1971،1999بین دو کشور   رویدادها   شبه قاره