نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 341  تشکیلات همت*  Hemat, party*  2  حزب سوسیال دموکرات قفقاز ( تاسیس در 1904 م)   احزاب   ماوراءالنهر و قفقاز
 342  تشیع*  shiite*  12  یکی از دو شاخه اصلی اسلام   فرق و مذاهب   مفاهیم
 343  تصوف  Sufism  8  طریقه ای در معرفت و تربیت، رایج در میان مسلمانان   مفاهیم   عمومی اسلام
 344  تصوف: عثمانی- ترکیه  Sufism:Ottoman/Turkey  ارجاع  جامعه عثمانی و ترکیه، آمیخته ترین جوامع اسلامی به تصوف نک: تصوف   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 345  تصویر افکار  Tasvir-İ Efkâr,Gazete- Tasvir-İ Efkâr, Newspaper  ارجاع  از روزنامه های مهم عثمانی در عصر تنظیمات. نک: روزنامه های عثمانی   رسانه   ترکیه و عثمانى
 346  تعدد زوجات*  Polygamy*  3  چند زنی در جهان اسلام   مفاهیم   مفاهیم
 347  تعزیه*  Ta‘ziya  6  عزاداری و شبیه سازی مصائب اهل بیت در عالم تشیع   مفاهیم   مفاهیم
 348  تغییر خط  Transcription Change  ارجاع  نک:خط و زبان   مفاهیم   مفاهیم
 349  تغییر دین( نوکیشی)  Conversion  1  ترک دیانتی و قبول دین جدید   مفاهیم   مفاهیم
 350  تفسیر(تفسیرقرآن)  Tafsīr(Interpretation)  ارجاع  نک:قرآن   مفاهیم   مفاهیم
 351  تقلید  Taqlīd  ارجاع  نک: مرجعیت   مفاهیم   مفاهیم
 352  تقویم اسلامی*  Islamic Calendar*  3   گاهشماری قمری بر اساس هجرت پیامبر به مدینه   مفاهیم   مفاهیم
 353  تقویم وقایع  Takvim-İ Vekayi, Gazete- Takvim-İ Vekayi, Newspaper  ارجاع  اولین روزنامه عثمانی در 1831 نک: روزنامه های دوره عثمانی   رسانه   ترکیه و عثمانى
 354  تقی اف، حاج زین العابدین*  Taghiv, Ḥajzayn Al-‘Abedin*  2  ثروتمند نیکنام آذربایجان   اشخاص   ماوراءالنهر و قفقاز
 355  تقی زاده، سیدحسن*  Taqīzādi,Ḥasan*  2  روشنفکر و محقق وسیاستمدارایرانی   اشخاص   ایران
 356  تقیه*  Taqīya*  5  پوشیده داشتن اعتقاد از مخالفان برای در امان ماندن دینی و دنیوی   مفاهیم   مفاهیم
 357  تلاوت قرآن*  Quran Recitation*  2     مفاهیم   عمومی اسلام
 358  تمدن،روزنامه  Tamaddun(Newspaper)  ارجاع  نک:روزنامه ها در ایران   رسانه   ایران
 359  تنب بزرگ و کوچک*  Tunb Islands*  2  دو جزیره از جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس   جغرافیا   ایران
 360  تنباکو، جنبش*  Tobacco movment(Irān)*  6  عقد قرارداد کشت و تجارت تنباکوی ایران با کمپانی رژی و مخالفت مردم به رهبری علما و تحریم تنباکو توسط میرزا حسن آشتیانی   رویدادها   ایران