نام مدخل به فارسی
موضوع گروه
رديف مدخل فارسی   مدخل انگلیسی  حجم
(1*350) کلمه
توضیحات و ارجاعات موضوع گروه
 321  پولساریو، جنبش آزادی بخش  Polisario liberation Movement  3  عنوان جنبشی در صحرای غربی افریقا میان مراکش والجزایر و موریتانی   احزاب   آفریقا
 322  پهلوی، محمدرضاشاه*  Pahlavi, Muḥammad Rizā Shāh*  12  آخرین پادشاه سلسله پادشاهان ایرانی   اشخاص   ایران
 323  پهلوی،رضاشاه*  Pahlavī, Rizā Shāh*  6  بنیانگذار و نخستین پادشاه سلسله پهلوی در ایران   اشخاص   ایران
 324  پیرنیا ، حسن*  Pīrnīyā , Ḥasan*  2  دولتمرد سیاسی و نخست وزیر ایران در دوران سلسله قاجار   اشخاص   ایران
 325  پیمان سنتو  Central Treaty Organization (CENTO)  ارجاع  نک: پیمان بغداد   نهادها hacked by sir.h4m1d   بین الملل
 326  تابعیت  Citizenship  2  عضویت فرد درجامعه ای معین و تبعیت از قوانین آن جامعه   مفاهیم   مفاهیم
 327  تاجیکستان*  Tajikistan*  10  جمهوری مستقل در آسیای مرکزی   جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
 328  تبلیغی جماعت*  Tabighi Jamāʿat*  4  جماعتی از مبلغان اسلامی در هند   احزاب   شبه قاره
 329  تجانیه  Tījanīyya  1  طریقتی در تصوف در شمال آفریقا   فرق و مذاهب   عمومی اسلام
 330  تجدد گرایی  Modernization  ارجاع  نک:احیاگری اسلامی   مفاهیم   مفاهیم
 331  تحریم*  Sanction*  8  ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی و سیاسی بین دولتها   مفاهیم   مفاهیم
 332  ترابی ،حسن*  Turābī, Ḥasan*  2  از رهبران اسلامگرای سودان   اشخاص   آفریقا
 333  ترکان جوان  Jeunes Turcs (Gencturkler؛ Young Turks)  ارحاع  نک: عثمانیان جوان   احزاب   ترکیه و عثمانى
 334  ترکمنستان  Turkmenistan  8  کشوری جمهوری در آسیای مرکزی   جغرافیا   ماوراءالنهر و قفقاز
 335  ترکی، زبان و خط  Turkish language(türkçe, Dil ve Alfabe)  ارجاع  ریشه، تطور، تحول و تغییر در زبان و خط ترکی در عثمانی و ترکیه نک:خط و زبان   مفاهیم   ترکیه و عثمانى
 336  ترکیه  Türkiye Cumhuriyeti- Republic Of Turkey  20  کشوری اوراسیایی،که بخش بزرگ آن به نام آناتولی در جنوب غرب آسیا واقع است و بخش کوچکی از آن نیز به نام تراکیه جنوب شرقی اروپا قرار دارد   جغرافیا   ترکیه و عثمانى
 337  تروریسم*  Terrorism*    توسل به خشونت و تخریب برای رسیدن به اهداف سیاسی   مفاهیم   مفاهیم
 338  تره کی نور محمد*  Turakī, Nūr Muḥammad*  2  سیاستمدار افغانی و مرد اول حزب دموکراتیک خلق افغانستان   اشخاص   شبه قاره
 339  تسنن  sunni  4  یکی از دو شاخه اسلام   فرق و مذاهب   مفاهیم
 340  تشکیلات مخصوصه  Teşkilât-I Mahsusa- Special Organization  ارجاع  بازوی اجرایی ترکان جوان در جنگ جهانی اول برای الحاق مناطق ترک نشین در ایران، قفقاز و آسیای مرکزی. نک ترکان جوان   نهادها hacked by sir.h4m1d   ترکیه و عثمانى