الف ) کتاب
1. با یک نویسنده( تالیف)
بشیریه،حسین. آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی. تهران: نگاه معاصر، 1384
2. با یک نویسنده (ترجمه)
هورتن، جان. الزام سیاسی، ترجمه محمد سلامی ] و دیگران[، زیر نظر صادق لاریجانی،مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384.
3. با دو یا سه نویسنده
صادقی،مرتضی،جواد شفیع پور، حسین عنایت مهدی. مبانی علم و سیاست، زیر نظر صادق زیبا کلام،تهران: موسسة فرهنگی انتشاراتی رهپویان شریف، 1384.  
4. بدون نویسنده
خلاصه مقالات سمینار زن در تاریخ ایران معاصر ( مجموعه مقالات). تهیه کننده انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، تهران: برگ زیتون ، 1384 .
5. سازمان یا موسسه ( به منزله نویسنده)
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، تهران: 1384.
6. ویراستار/ گردآورنده
کتاب خاورمیانه(ویژه بررسی مسائل داخلی رژیم صهیونستی). گردآورنده میرقاسم مؤمنی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر،1384.
7. کتابهای چند جلدی ( با عنوان واحد)
مکارم شیرازی،ناصر. ] و دیگران[ . تفسیر نمونه. ... تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1384.
8. کتابهای چند جلدی ( هر جلد عنوان جداگانه ای دارد)
دورانت، ویل. تاریخ تمدن . ج 3 :« قیصر و مسیح» ترجمه پرویز داریوش [و دیگران] ، تهران : انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1380 .
 
ب ) مقاله ها
1. مقاله از یک نشریه
وحیدی، ح .« بحثی درباره سیاستهای مالی»‌ ، بورس. دوره 2 ، شماره 1 فروردین 1344 ، 85-105 .
2. از یک کتاب
نجم آبادی، محمود . "سیر و تحول علوم طبی در ایران و شاهکارهای طبی پزشکان ایرانی" ،‌در گوشه ای از سیمای تاریخ تحول علوم در ایران ( مجموعه مقالات تحقیقی) . تهران: وزارت علوم و آموزش عالی ، 1350.
3. از یک دایره المعارف (بدون امضا)
« اروپا»، ‌دایره المعارف فارسی، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، تهران: موسسه انتشارات فرانکلین، 1345. ج 1.
4. از یک دایره المعارف ( با امضا)
جلالی بندری، ید الله، «بیدل»، دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج 13،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران: 1383.
ج) پایان نامه
داوودی، مهدی.« بررسی نظری رده بندی دیوئی و مقایسه آن با رده بندی علما» (پایان نامه چاپ نشده) .استاد راهنما محمود حقیقی ، دوره کارشناسی ارشد کتابداری، ‌دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران، 1370 .