فرق در دانشنامه، 22 عنوان (با ارجاع به عناوین دیگر) دارد که عبارت است:
اباضیه؛ اثنی عشریه (نک: امامیه)؛ احمدیه؛ اسماعیلیه؛ امامیه؛ بابیه؛ بکتاشیه؛ بهائیت؛ تجانیه؛ خوجه ها (نک: اسماعیلیه)؛ دروزیه؛ زیدیه؛ سلفیه؛ شیخیه؛ علویه؛ قادیانیه (نک: احمدیه)؛ نزاریه؛ وهابیه.
 
              1.عنوان + شناسه + مراکز فعالیت از حیث جغرافیایی.
          نمونه:
         اِباضیّه (یا : اَباضیه)،فرقه ای از خوارج، که گروه هایی از آنان در عمان و شمال آفریقا زندگی می کنند.
         اسماعیلیه، یکی از فرقه های شیعی،ظهور از نیمه های سده 2ق، و اعضای آن اکنون در جهان پراکنده اند.
      2.تاریخچه یی از پیدایش فرقه.
      3. انشعابات احتمالی.
      4. عقاید.
      5. تطورات فکری.
      6. وضعیت آنان در روزگار معاصر.
      7. پراکندگی جغرافیایی.
      8. تأثیرات سیاسی .
      9. اهل اندیشه آنان.