بخش اول: شمای کلی کشور(4/1) از کل مقاله
الف ) جمعیت:
ترکیب جمعیتی: شهری ، روستایی.                                              
ترکیب مذهبی: 1) مسلمانان : مذاهب        2) غیر مسلمانان :ترکیب دینی .                                                
ترکیب قومی:   1) عرب   2) کرد   3) ترک.
سواد : میزان بی سوادی، میزان فازغ التحصیلان.
 ب)  اقتصاد:
انرژی، معادن، کشاورزی، موازنه تجاری.
  ج)  ژئوپلتیک:
  همسایگان، مرزها، جنگ هاومناقشات
  د)   فرهنگ: فرهنگ نخبگان و فرهنگ عمومی.                                                                                                                                                                          
بخش دوم: نوع حکومت ( 4/1) از کل مقاله
الف)  شکل و ساختار 1) پادشاهی 2) جمهوری 3) پارلمانی.
ب)   نوع    1) دینی  2) سکولار   3) دموکراتیک   4)دیکتاتوری.                                                                                   
ج)    احزاب و نهاد های سیاسی.
د)     روشنفکران و روحانیون.
ه)      جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی.      
و)      بخش خصوصی.
    
بخش سوم: فرایند تکوین دولت – ملت ( 2/1 )از کل مقاله
تحولات اصلی سیاسی در دویست سال گذشته (با تمرکز بر پنجاه سال اخیر) با توجه خاص به نقش عوامل تعیین کننده زیر در فرایند شکل گیری هویت سیاسی و اجتماعی کشورها و تحلیل وضعیت ویژه هر کشور از لحاظ نوع ترکیب این عوامل با یکدیگر در دورهای مختلف :
الف)  ملی گرایی (ناسیونالیسم، عرب، ترک، فارس و ...).
ب)   اسلامگرایی (تفسیرهای مختلف از نقش اسلام در سیاست).      
 
ج)   تـجدد گرایی (نقش عوامل تمدنی جدید در شکل دهی به نظامهای سیاسی ومدنی).