مقدمه:
هدف دانشنامه اسلام معاصر گزارش و تبیین تحولات فکری و سیاسی در جهان اسلام در دو سده اخیر است. دانشنامه­ها معمولاً دربرگیرنده اطلاعات عمومی نسبت به مدخل­ها به شیوه­ای جزئی نگر با ذکر زمان و مکان دقیق رویدادها و واقعیت هاست؛ درحالیکه در نگارش مدخلهای دانشنامه اسلام معاصر به اطلاعات عمومی در سطح صرفاً مقدماتی اکتفا می شود و نقش آن مدخل (رویداد، شخص، حزب، مفهوم، نهاد یا کشور) در تحولات عمده سیاسی معاصر مورد توجه جدی قرار می­گیرد.
از آنجا که سه جریان عمده اسلام گرایی، ملی گرایی و تجدد گرایی در دوران معاصر درجهان اسلام نقش اساسی ایفا کرده­اند، ضروری است در نگارش مدخلها (تا آنجا که مرتبط و مقدور است) به این پرسش مقدر پاسخ داده شود که جایگاه آن مدخل از حیث موضوع و مصداق در ارتباط با این جریانات عمده سیاسی کجاست.
هریک از این جریانها درطی دو سده گذشته اشکال مختلفی بخود گرفته و تحولات درونی خاصی را تجربه کرده اند. بعلاوه هریک از این جریانها به همراه تحولات درونی خود رویکردهای مختلفی نسبت به دو جریان دیگر اتخاذ کرده است. تحلیل این تعاملات و پیچیدگی ها و تشریح علل و عوامل آن به شیوه ای تاریخی و تطبیقی وظیفه اصلی دانشنامه اسلام معاصر است.

چنانچه نویسندگان محترم در نگارش مقالات این پرسش محوری که" نقش هر پدیده، شخص، نهاد در ارتباط با جریانهای اسلام گرایی، ملی گرایی و تجدد گرایی چیست" را مد نظر قرار دهند می توان امیدوار بود که دانشنامه به هدف ویژه­ی خود که تهیه اثری متمایز و مفید برای درک تحولات جهان اسلام است، دست ­یابد.

شیوه نامه هایی که در ادامه می آید ساختار مدخل های دانشنامه در موضوعات مختلف را مشخص می کند. لازم است مولفین در تدوین و نگارش مقالات خود از این شیوه نامه ها پیروی کنند.

 شيوه نامه عمومى / ملاحظات ويراستارى
 شیوه نامه مدخل نویسی مفاهیم
 شیوه نامه مدخل نویسی اشخاص
 شیوه نامه مدخل نویسی احزاب،گروه ها و سازمان های سیاسی
 شیوه نامه مدخل نویسی جغرافیا
 شیوه نامه مدخل نویسی رسانه
 شیوه نامه مدخل نویسی فرق و مذاهب اسلامی
 شیوه نامه کتاب شناسی
 آوانگاری