بسم الله الرحمن الرحیم
 
دانشنامه اسلام معاصر می کوشد با ارایه اطلاعات و تحلیل های علمی تحولات فکری و سـیاسی جـهان اسلام طی دو قرن اخیررا برای مخاطبین خارج از جهان اسلام معرفی نماید.
دانشنامه اسلام معاصر نهادی علمی و غیر دولتی است که سرویراستار آن سید صادق خرازی و شورای علمی آن متشکل از اندیشمندان،صاحب نظران و فعالان حوزه سیاست و روابط بین الملل به ویژه در زمینه اندیشه و جنبش های اسلامی می باشند.
 این دانشنامه با حدود 1200 مدخل در چهار جلد به زبان انگلیسی در حال تهیه و تدوین است .
دانشنامه از نظرات و پیشنهادات صاحب نظران و پژوهشگران استقبال می نماید.

موضوعات و حوزه ها